نمونه کار هفتم- اجرای کناف مراکز تجاری

طراحی و اجرای سقف و دیوار کناف برای مراکز تجاری توسط گروه فنی تخصصی دکوکناف